Cephe Yükü Hesaplamaları

PROJE KABİLİYETLERİ

İnşaat sektörüne ait proje kabiliyetlerimiz:
• Rüzgar kaynaklı bina dış cephe yüklerinin hesaplanması
• Bina içi konfor analizleri (Fanger Indeksleri)
• Yangın simülasyonları
• Temiz hava ve kirli hava konstrasyon analizleri
• Bina içi havalandırma konum ve akış parametre optimizasyonu
• Bina içi akış hızlarının belirlenmesi
• Çiğlenme noktalarının belirlenmesi
• Hava Difüzyon Performans Indeksinin belirlenmesi

Proje için kullandığımız yazılımlarımız
• Cradle* scSTREAM
• Cradle* SC/Tetra
   *Cradle Japon menşei bir firma olup inşaat sektörü için özel yazılımlar sunmaktadır.

BİNA CEPHE YÜKLERİ HESABI VE KONFOR ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI

Yaptığımız örnek projede cephe rüzgar yüklerinin hesaplanması talep edilmiştir. Rüzgar tünel testine alternatif olarak bilgisayar ortamında yapılan CFD analizi ile 16 farklı yönden cephelere gelen rüzgar yükleri hesaplanmıştır.

1. Modelleme: Projelendirilecek binanın CAD resimlerinden analizlere uygun olacak şekilde geometrik detaylar kaldırılıp bunun üzerinden model kurulacaktır. Ayrıca bina yakın çevresinde rüzgar hızını etkileyecek komşu binalar da gerekli ayrıntıda modellenip analizlere dahil edilecektir.

2. Rüzgar hızının belirlenmesi: Binanın bulunduğu bölgedeki rüzgar hızındaki artışlar da dahil olmak üzere belirlenip analizlerdeki sınır koşullarına dahil edilecektir.

3. Analiz: Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) yöntemine dayalı yazılımlar kullanılarak simülasyonlar gerçekleştirilecektir.

4. Analiz sonuçları: Cepheye gelen rüzgar kaynaklı basınç dağılımları bina üzerindeki tüm bölgelerde gösterilecektir.

   

Cephe Yükleri Hesabı 

Çok yüksek olmayan, normal yapılar için statik olduğu kabul edilen ve yapıya yatay etkiyen yüktür. TS 498-1997 standardında bulunan madde 11.2.3 ve 11.3’e göre hesaplanır. Rüzgarın esiş yönünde çarptığı yapı yüzeylerinde basınç, terk ettiği arka yüzeylerde ve yalayıp geçtiği yüzeylerde emme kuvveti oluşur. Basınç veya emme kuvveti rüzgarın hızına ve yapının geometrisine bağlıdır. Rüzgar hızı belli bir yüksekliğe kadar artar sonra sabit kalır. Bu nedenle cepheye etkiyen basınç veya emme kuvveti de (q=v2/1600 kN/m2) yapı yüksekliğince artar.

DMİ internet sitesinde İstanbul için ölçülen en yüksek rüzgar hızı 98.6 km/h, (27.4 m/s) olarak görülmektedir. Türk Standardı TS-498 hesaplamalarında kullanılacak rüzgar hızı olarak 28 m/s (h = 0 – 8 m), 36 m/s (h= 9 – 20 m), 42 m/s (h= 21 – 100 m ) ve 46 m/s (h>100 m) önermektedir. Bu çalışmada 46 m/s (h>100 m) rüzgar hızı referans olarak alınacaktır. Seçime bağlı olarak Eurocode EN 1991-1-4 standardına uyum sağlamak ve her cepheye aynı yüksek rüzgar yükü uygulamamak için REPA (Rüzgar Enerji Potansiyeli Atlası) rüzgar verileri kullanarak her cepheye gelecek 50 yılın en yüksek rüzgar hız profilleri de hesaplanarak uygulanabilecektir. Bu durumda Türk standartları da sağlanmış olmaktadır. Standartlara uygun olarak 4 ana yön ve 12 ara yönde bu hızlarla analiz yapılacaktır.

Rüzgar tünel testine alternatif olarak yapılan rüzgar yükü analizi ile elde edilen yüzey basıncı sonuçları bina ya da binaların her cephesi için verilecektir. Ayrıca cephelerdeki basınçlar 16 yöndeki çözümlerin en yüksek pozitif (basma) ve en yüksek negatif (emme) değerlerini içeren şekilde de (Cephe yükü hesaplaması yapan uzmanların istediği şekilde) sunulacaktır. Bunun yanında isteğe bağlı olarak belirli kat seviyeleri için bu işlem yapılıp her seviyenin maksimum değerleri ve yerleri gösterilebilmektedir.

 

Aşağıda örnek projelerimizden elde edilen basınç değerleri emme ve basma şeklinde gösterilmiştir:

Konfor Şartları

Yukarıda tanımlanan yüksek rüzgar hızı şartlarında pencere etrafındaki rüzgar hızlarının ve dış ortama açık yürüyüş alanlarının (Dış ortama büyük ve açık bağlantıları olan kapalı büyük mekanlarda dahil, çift cephe arası bölge) rüzgar hızlarının görülebilmesi için akım çizgileri ve hız vektörleri içeren çizimleri verilecektir. Ayrıca normal şartları temsil etmesi açısından yukarıda belirtilen verilerdeki ortalama hız ve hakim yönde 1 çözüm daha alınacaktır. Hızlar vektör, akım çizgisi ve kontur çizimleri şeklinde verilebilecektir. Burada ki tanımların dışında firma sonuçların farklı sunumlarını önceden bildirerek talep edebilir.

HİZMET İÇERİĞİ

Üç boyutlu olarak modellenmiş zemin ve binalar için teklif verilen firma ile önceden bir değerlendirme yapılacaktır.Analizlere etki edeceği düşünülen proje binasının çevresinde yer alan, ileride inşa edilmesi ön görülen ve bina üzerine etki edecek rüzgar yüklerine etkisi olabilecek büyük ve yüksek yapılar da fazla detaylı modellenmeden simülasyon çalışmasında yer alacaktır. Küçük ve alçak yapılar ise modele dahil edilmeyecek standartlarla tanımlanmış sınır şartları ile modellenecektir.

Rüzgar yükü hesaplarında TS 498-1997 ve DIN 1055-4 dikkate alınacaktır. Atmosferik sınır tabaka içinde rüzgar hızlarının ve türbülans etkilerinin yükseklikle değişimini tanımlayan rüzgar profilinin belirlenmesinde Eurocode EN 1991-1-4 standardı dikkate alınacaktır.

Cephe yüklerinin belirlenmesinde maksimum şartlarda 4 ana yön ve 12 ara yön için değerlendirme yapılacaktır. Rüzgar konforu için rüzgar verilerine göre ortalama 2 yönde simülasyon yapılacaktır.

EIE REPA verilerinden verilen koordinattaki istatistikî rüzgar değerleri hesaplanabilmektedir. Bu verilerden rüzgarın hangi yönde ne kadar sıklıkla hangi şiddetlerde eseceği olasılıkları da hesaplanabilmektedir. Dolayısıyla baskın rüzgar yüklerinden yola çıkarak daha doğru ve maliyeti daha düşük olan bir tasarım yapılmış olur.

Simülasyon çalışmasında rüzgar konforu ile ilgili diğer analizler istendiği takdirde verilecektir. Özellikle rüzgar hareket ve yükleri sonucunda, konforu arttırmanın gerekli olduğu durumlarda mimari tasarımda revizyonlara gidilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda alınacak tedbirlerin, rüzgar hareketlerine etkisi teklifi hazırlayan firma ile fikir alışverişi yapılarak belirlenecektir.

Proje içerisinde müşteriye ön raporlama yapılarak çalışmalar sunulacak ve rapor değerlendirilmesi ve onayı ile final raporu hazırlanarak teslim edilecektir.

Bina bazında, cephelere gelecek maksimum ve minimum yükler simülasyon raporunda, cephe görselleri üzerinde okunabilecektir. Gerektiği takdirde detay gösterim ile kritik değerler belirtilecektir.
Analizlerin yapılmasında kullanılan Cradle yazılımın sağladığı en önemli kolaylıklardan biri olan “Cradle Viewer.exe” dosyası da rapor eki olarak bir CD içerisinde verilecektir. Böylece bu dosya sayesinde, yazılım kurulmasına ihtiyaç kalmadan herhangi bir bilgisayarda projenin analiz sonuçları açılabilecektir. Burada basınç ve hız vektörlerinin görülebilmesi mümkündür.

Proje konusu binanın analiz edilebilmesi için gerekli ayrıntıda modellenip (Sayısal çözümün yapılabilmesi için belli bir büyüklüğün altındaki detaylar modellenemeyecektir) Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği yöntemlerine dayalı bilgisayar simülasyonları ile analizi yapılacaktır. Modelleme, temin edilen CAD resimlerinde belirtilen zemin katı ve üstü için yapılacaktır.

Binalar (Kule, Zemin yapıları ve gezinti alanları) ve çevre düzenlemesindeki zeminin dışındaki bölgeler düz bir zeminde modellenecektir.

Coğrafik etkiler nedeniyle oluşması beklenen hız artışları simülasyon sınır şartlarına dahil edilecektir.
Yukarıda anlatılan işlerin sonunda, raporda aşağıdaki maddeler bulunacaktır:

• Ağ yapısı özellikleri
• Yapılan kabuller
• Cephe basınçlarını gösteren grafikler
• Rüzgar yönü, hızı ve hareketini gösteren grafikler
• Analiz sonuçlarının CradleViewer dosyaları
• Rüzgar konforunun gösterilebilmesi için, açık yaşam alanlarında (balkon, çatı, bahçe vs.) rüzgar etkisinin görülebileceği düzeyde detaylar verilecektir.

Ayrıca müşteri firma çözümlerden elde edilen bilgileri istediği formatlarda isteyebilecektir.

Proje raporunu, proje yetkilisi imzalayacaktır.